...since Mabinogi EU has gone online
  • 12Months
  • 356Days
  • 23Hours
  • 59Minutes
  • 59Seconds
... since Mabinogi EU was shut down, R.I.P.
  • ?Months
  • ?Days
  • ?Hours
  • ?Minutes
  • ?Seconds